Masht star(マシッドスター) 1

GoGoダウンタウン 国際通り発
2016年7月25日(月) 放送

今日は浮島通りにある、ハンドメイドブランド
「Masht star(マシッドスター)」にお邪魔しています。

再生