「Masht star(マシッドスター)」 2

GoGoダウンタウン 国際通り発
2016年7月26日(火) 放送

今日は浮島通りにある、ハンドメイドブランド
「Masht star(マシッドスター)」にお邪魔しています。
再生